Vytvorené : 24.10.2019
Upravené : 23.09.2020

Odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky k vyhláške č. 445/2020 Z.z

Požadovaná úroveň dôveryhodnosti elektronickej pečate pre dátový balíček - vytvorené 15.6.2021

Aká je požadovaná úroveň dôveryhodnosti elektronickej pečate pre dátový balíček? Vyžaduje sa kvalifikovaná elektronická pečať alebo je možné použiť aj elektronickú pečať nižšej dôveryhodnosti napr. zdokonalenú elektronická pečať?

A. V súlade s §5 vyhlášky č. 445/2020 Z. z. je dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry formálne správny, ak je zapečatený kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom prevádzkovateľa hazardnej hry. Súčasťou procesu spracovania dátového balíčka na strane prijímateľa (úradu) je aj validácia elektronickej pečate alebo elektronického podpisu dátového balíčka. Ak úroveň dôveryhodnosti elektronickej pečate alebo elektronického podpisu bude nižšia ako požadovaná, úrad môže v potvrdzujúcej správe o prijatí dátového balíčka vyzvať poskytovateľa dátového balíčka aby formálnu chybu v poskytnutom dátovom balíčku opravil v súlade s §8, vyhlášky č. 445/2020 Z. z.

 


Požadovaná úroveň dôveryhodnosti certifikátov pre autentifikáciu a šifrovanie - vytvorené 15.6.2021

Q. Aká je požadovaná úroveň dôveryhodnosti certifikátov pre autentifikáciu a šifrovanie. Je prípustné používať certifikáty podpísané vlastnou certifikačnou autoritou?

A. Úrad zverejnil na stránkach webového sídla metodické usmernenie – zoznam certifikátov prevádzkovateľa hazardnej hry. Ktorýkoľvek certifikát vydaný vlastnou certifikačnou autoritou nemusí úrad akceptovať.


Riešenie chyby – File not found in the package – vytvorené 12.07.2021

Q. Ako máme postupovať v prípade, že potvrdzujúca správa úradu (ResponsePackage) obsahuje odpoveď „File not found in the package“?
 

A. Nastavené validácie na strane úradu overujú v dátovom balíčku aj výskyt všetkých požadovaných xml súborov. V tomto súbore Sledovany_udaj-Hazardna_hra_v3.xlsx sa nachádza zoznam všetkých xml súborov, ktoré musí obsahovať dátový balíček pre daný packageGameKind.

Pokiaľ pre daný xml súbor nie sú žiadne údaje, musí sa aj tak nachádzať ako prázdny xml súbor v dátovom balíčku. Vynechanie, zámena alebo premenovanie xml súboru nie je možné.

Pokiaľ prevádzkovateľ hazardnej hry za daný deň nevykazuje žiadne údaje, aj tak musí poskytnúť prázdny dátový balíček. Vzory prázdnych dátových balíčkov sú na linke https://github.com/URHH-SR/Datove-Balicky/tree/main/data/empty-packages.